Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky věrnostního programu BANQUET KLUB

Princip věrnostního programu BANQUET KLUB
Program věrnostních karet BANQUET KLUB (dále jen VPBK) je věrnostní program určený pro zákazníky, kteří nakupují zboží výhradně pro svoji potřebu (spotřebitelům) na vybraných prodejnách BANQUET. Věrnostní program BANQUET KLUB je provozovaný společností VETRO-PLUS a.s., se sídlem Vocelova 1176, 500 02 Hradec Králové, IČ: 63217180, DIČ: CZ63217180, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1249 (dále jen „VETRO-PLUS).
Společnost VETRO-PLUS prostřednictvím VPBK poskytuje svým zákazníkům (členům klubu) vybrané produkty se sníženou cenou. Tyto vybrané výrobky jsou na prodejnách BANQUET označeny cenovkou „KLUBOVÁ CENA“. Člen VPBK může zakoupit výrobky se sníženou cenou označené „KLUBOVÁ CENA“ po předložení zákaznické karty na vybraných prodejnách BANQUET.
Aktualizovaný seznam prodejen zapojených do VPBK je uveden na webových stránkách www.banqueteurope.cz.
 
Podmínky členství ve věrnostním programu BANQUET KLUB
O kartu BANQUET KLUB může požádat každý zákazník, který je starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, souhlasí se Všeobecnými podmínkami členství VPBK a pravdivě vyplnil všechny požadované údaje na přihlašovacím formuláři a tento odevzdal na prodejně BANQUET. Členství ve VPBK a získání věrnostní karty BANQUET KLUB není podmíněno nákupem zboží.
Za řádně provedenou registraci do VPBK se považuje taková registrace, při níž jsou pravdivě uvedeny všechny údaje požadované na přihlašovacím formuláři a jehož vyplněním a podepsáním člen VPBK vyjádří souhlas s se Všeobecnými podmínkami (dále jen VOP) členství ve VPBK a potvrdí, že se s nimi seznámil. Každá fyzická osoba může podat jen jednu přihlášku. Věrnostní karta BANQUET KLUB je nepřenosná. Výhody plynoucí z členství ve VPBK náleží výhradně členovi klubu. Členství ve VPBK je nepřevoditelné.
VETRO-PLUS a.s. si vyhrazuje právo určit minimální a maximální výši nákupu, na který je sleva poskytována, stejně jako určit výrobky, na něž se sleva z nákupu nevztahuje. Sleva se především, nikoliv však výlučně nevztahuje na již zlevněný sortiment, dárkové poukazy a jednotlivé slevy nelze kombinovat.
Uplatnění slevy, tj. nákup zboží se sníženou cenou – produkty označené cenovkou „KLUBOVÁ CENA“, je možné při předložení karty BANQUET KLUB na prodejně BANQUET.

Dojde-li při reklamaci v souladu se zákonem k vrácení zakoupeného výrobku, bude při vrácení kupní ceny za daný výrobek zohledněna sleva poskytnutá na daný nákup (vrácená kupní cena bude snížena o odpovídající část slevy poskytnuté na příslušný nákup). 
Získání věrnostní karty k VPBK
Věrnostní kartu BANQUET KLUB obdrží zákazník ihned po odevzdání vyplněného přihlašovacího formuláře (přihlášky) VPBK na prodejně BANQUET. Karta BANQUET KLUB je platná pouze ve vybraných obchodech BANQUET v České republice.
Věrnostní karta je majetkem provozovatele věrnostního programu a členovi klubu je zapůjčena na dobu trvání věrnostního programu. Věrnostní karta není kartou debetní ani kreditní. Používání věrnostní karty se řídí výhradně VOP věrnostního programu uvedenými na www.banqueteurope.cz.
V případě ztráty či zničení věrnostní karty je povinen člen klubu informovat společnost VETRO-PLUS a.s., a to písemně na korespondenční adresu VETRO-PLUS a.s., Družstevní 17, 250 90 Jirny, elektronicky z emailové adresy, kterou člen vyplnil v registračním formuláři či osobně na prodejně BANQUET společně s předložením dokladu totožnosti. Kopie dokladu totožnosti nebude pořizována. Věrnostní karta bude deaktivována do 48 hodin. Ke stávajícímu účtu může člen VPBK může požádat o vydání nové karty, a to při příštím nákupu na pokladně prodejny BANQUET.
 
Ochrana osobních údajů
Společně s přistoupením k pravidlům věrnostního programu BANQUET KLUB uděluje člen souhlas se zpracováním svých osobních údajů společností VETRO-PLUS a.s., se sídlem Vocelova 1176, 500 02 Hradec Králové, IČ: 63217180, DIČ: CZ63217180, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1249, jako správci, v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a s ohledem na novou právní úpravu ochrany osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Správce zpracovává osobní údaje člena VPBK v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail, telefonní číslo a datum narození pro účely uzavření kupní smlouvy, resp. smluv, pro své marketingové účely, k optimalizaci své nabídky a pro použití v rámci věrnostního programu BANQUET KLUB, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Takto získané údaje nebudou předány třetí osobě.
Člen VPBK poskytuje tento souhlas na dobu svého členství ve věrnostním programu BANQUET KLUB a má právo požadovat od společnosti VETRO-PLUS a.s. informaci o zpracování svých osobních údajů. V případě, že člen VPBK zjistí, nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje zákazníka nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat společnost VETRO-PLUS a.s. o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. 
Člen VPBK může svá práva dle předchozího odstavce uplatnit a svůj souhlas s vyhodnocení a použitím osobních údajů pro marketingové účely může kdykoliv odvolat krátkým písemným sdělením na korespondenční adresu společnosti VETRO-PLUS a.s., Družstevní 17, 250 90 Jirny nebo na e-mail: klub-cz@banqueteurope.com.
 
Ukončení a zánik členství ve věrnostním programu BANQUET KLUB
 
Člen VPBK může svoje členství ve VPBK kdykoliv zrušit, a to odesláním oznámení formou e-mailu na klub-cz@banqueteurope.com z e-mailové adresy uvedené v registračním formuláři nebo na kontaktní adresu společnosti VETRO-PLUS a.s., Družstevní 17, 250 90 Jirny. Společnost VETRO-PLUS a.s. si vyhrazuje právo zrušit členství ve VPBK, pokud nebyla členská karta použita déle jak 24 měsíců. Tím není dotčeno právo zákazníka se do VPBK znovu přihlásit. Společnost VETRO-PLUS a.s. je rovněž oprávněna jednostranně zrušit členství, pokud člen VPBK poruší jakýmkoliv způsobem podmínky členství.
 
Pokud dojde k pozastavení či ke zrušení členství z důvodů stanovených výše, zablokuje neprodleně společnost VETRO-PLUS a.s. zákaznickou kartu, která se ke zrušenému či pozastavenému členství vztahuje. Okamžikem blokace není možné členskou kartu dále užívat a čerpat dosažené slevy. Společnost VETRO-PLUS a.s. nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu, která by ukončením či pozastavením členství dle tohoto ustanovení členovi mohla vzniknout.

Závěrečná ustanovení
Podmínky zpracování osobních údajů členů VPBK jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů, která tvoří nedílnou součást těchto Všeobecných podmínek a registračního formuláře.
Člen VPBK se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit změnu zpracovávaných osobních údajů, oznámením této skutečnosti na prodejně BANQUET KLUB spolu s odevzdáním nového vyplněného formuláře a předložením zákaznické karty.
Zasláním písemné informace na kontaktní adresu společnosti VETRO-PLUS a.s, nebo na e-mail: klub-cz@banqueteurope.com z e-mailové adresy uvedené v registračním formuláři.
 
VETRO-PLUS a.s. si vyhrazuje právo věrnostní program BANQUET KLUB kdykoli pozastavit, upravit jej dle aktuálních právních předpisů nebo pozměnit jeho části, nebo program zcela zrušit bez náhrady. Změny budou včas uveřejněny na www.banqueteurope.cz. Změny VOP jsou platné dnem uveřejnění na výše uvedených místech. Výpověď ze strany VETRO-PLUS a.s. je možná jen s dodržením lhůty 30 dnů. Kompletní pravidla věrnostního programu najdete na, www.banqueteurope.cz. Datum ukončení VPBK oznámí společnost VETRO-PLUS a.s. min. 2 kalendářní měsíce předem, a to na webových stránkách www.banqueteurope.cz. Po datu ukončení činnosti VPBK již nebudou dále členům poskytovány slevy a další případné bonusy plynoucí z jejich členstvím v programu.
Veškeré výhody poskytované v rámci VPBK jsou právně nevymahatelné.
Všeobecné podmínky členství ve VPBK vydala společnost VETRO-PLUS a.s, se sídlem Vocelova 1176, 500 02 Hradec Králové, IČ: 63217180, DIČ: CZ63217180. Všeobecné podmínky jsou platné pro provozování věrnostního programu BANQUET KLUB výhradně pro Českou republiku.
Korespondenční adresa:
Věrnostní program BANQUET KLUB
VETRO-PLUS a.s., Družstevní 17, 250 90 Jirny
Všeobecné podmínky jsou platné od 1. 7. 2023.